telefon+420 778 020 007PO - PÁ: 9:00 - 17:00

emailinfo@piyotour.cz

 

1. Úvodní ustanovení

 • Všeobecné obchodní podmínky CK PIYO tour s.r.o. (dále jen „VOP“) jsou platné pro všechny zájezdy a pro jednotlivé služby cestovního ruchu 
 • VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen "Smlouva“) nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK PIYO tour s.r.o.

 

2. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 • Cestovní kancelář PIYO tour s.r.o. (dále jen PIYO tour)

se sídlem Vrchlického 578/10, 50002 Hradec Králové, Česká republika, IČ: 085 08 976, zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C vložce č. 44163

 • zákazník, kterým může být fyzická či právnická osoba.

 

3. Předmět smluvního vztahu

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

 • zájezdů nebo
 • ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen „Ostatní služby“).

 

4. Vznik smluvního vztahu při prodeji zájezdů

 1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK PIYO tour v případě zájezdů vzniká na základě zákazníkem řádně vyplněné a podepsané Smlouvy potvrzené CK PIYO tour nebo jejím zplnomocněným zástupcem a úhradou zálohy ve smyslu článku 5 písm. a) těchto VOP.
 2. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený ve Smlouvě a odvozený z nabídkových listů či produktových listů na internetových stránkách CK PIYO tour. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec (jde zejména o leteckou dopravu, cestovní pojištění, vyřízení víz apod.) musí být uvedeny ve Smlouvě nebo jejím dodatku (případně na samostatné faktuře), potvrzeny CK PIYO tour a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím.
 3. Smluvní vztah dle písmene a) tohoto článku vzniká též úhradou zálohy ze strany zákazníka ve smyslu článku 5 písm. a) a potvrzením o zájezdu zaslaným Zákazníkovi. 
 4. Smlouva včetně všech jejích nedílných součástí (zejména tyto VOP, Nabídka a jiné dodatky) je současně potvrzením o zájezdu.
 5. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK PIYO tour v případě Ostatních služeb vzniká potvrzením objednávky zákazníka, nebo jinou vhodnou formou a uhrazením plné ceny objednaných Ostatních služeb zákazníkem.

 

5. Cenové a platební podmínky

 1. Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká zaplacením plné ceny zájezdu CK PIYO tour. Povinnost závazné rezervace zájezdu ve prospěch zákazníka ze strany CK PIYO tour vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy a současně uhrazením zálohy při uzavření Smlouvy o zájezdu v dohodnuté výši.
 2. Doplatek do plné ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před začátkem zájezdu, pokud není dohodnuto s CK PIYO tour jinak.
 3. V případě rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 40 dnů před plánovaným odjezdem nebo v případě rezervace Ostatních služeb je celková cena splatná zároveň s uzavřením Smlouvy nebo s potvrzením objednávky Ostatních služeb.
 4. Ve výjimečných případech na základě žádosti zákazníka může CK PIYO tour stanovit i jinou výši a splatnost zálohových plateb a doplatků. Přesný splátkový kalendář je vždy součástí Smlouvy či jiného písemného potvrzení CK PIYO tour.
 5. Veškeré platby hradí zákazník výhradně na bankovní účet CK PIYO tour uvedený ve Smlouvě, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak. Za den úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet CK PIYO tour.
 6. Podpisem Smlouvy či úhradou zálohy nebo plné ceny zájezdu či Ostatních služeb zákazník stvrzuje, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí a současně bere na vědomí, že v případě neuhrazení plné ceny všech objednaných služeb nemá nárok na jejich poskytnutí.
 7. Bez plné úhrady objednaných služeb v souladu s těmito VOP zákazník neobdrží potřebné odbavovací pokyny a cestovní doklady, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu, a CK PIYO tour je oprávněna bez dalšího upozornění zájezd či jiné služby pro zákazníka zrušit a od Smlouvy odstoupit. Zákazník v takovém případě hradí CK PIYO tour částku ve výši odstupného dle článku 10 písm. b) těchto VOP.
 8. V případě, že mezi odesláním návrhu Smlouvy ze strany CK PIYO tour a závazným potvrzením tohoto návrhu ze strany zákazníka dojde ke změně v dostupnosti či ceně objednávaných služeb, může CK PIYO tour smlouvu nepotvrdit a zaslat zákazníkovi nový návrh Smlouvy. Zákazník je vždy zejména upozorněn na termín, do kdy je třeba závazně potvrdit rezervaci letenek. Avšak i tento termín může být jednostranně leteckou společností zkrácen a CK PIYO tour toto nemůže ovlivnit.
 9. Zákazník je povinen Smlouvu vyplnit úplně a pravdivě. V případě chybějících údajů je povinen tyto údaje na výzvu bezodkladně doplnit. CK PIYO tour může po zákazníkovi požadovat další údaje či doklady, které jsou potřebné k realizaci zájezdu (např. dodatečné požadavky úředních orgánů, leteckých společností apod.) a zákazník je povinen tyto údaje a doklady bez zbytečného odkladu dodat. Zákazník bere na vědomí, že nedodání požadovaných údajů a dokladů může mít za následek nemožnost účasti na zájezdu. V takovém případě je CK PIYO tour oprávněna od Smlouvy odstoupit a požadovat odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP.

j)           Smlouva platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob na Smlouvě vyznačených ručí zákazník jako za své vlastní. Má se za to, že zákazník je i smluvním plátcem, není-li dohodnuto odlišně.

k)          CK PIYO tour může zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se do třicátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu:

◦           cena za dopravu včetně cen pohonných hmot (navýšení bude vypočítáno jako rozdíl v ceně nákladů stanovených ke dni uzavření Smlouvy a skutečně vynaložených nákladů),

◦           daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, jako jsou letištní taxy či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu (navýšení bude vypočítáno jako rozdíl aktuální a původní výše plateb zahrnutých v ceně zájezdu),

◦           u zahraničních zájezdů směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 % (cena bude zvýšena o 1 % za každé 1 % nárůstu kurzu Kč ode dne uzavření Smlouvy).

l)           CK PIYO tour je oprávněna cenu zájezdu jednostranně zvýšit o částku rovnající se rozdílu ceny zájezdu dohodnuté ve Smlouvě a ceny zájezdu vypočítané při zvýšení nákladů a plateb ve smyslu písm. k) tohoto článku.

m)        CK PIYO tour odešle písemné oznámení o jednostranném zvýšení ceny zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen zvýšenou cenu uhradit bezodkladně, nejpozději však před zahájením zájezdu, jinak má CK PIYO tour právo od Smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP, a to do 3 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy.

n)          Navrhne-li CK PIYO tour zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 5 dnů, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí.

o)          Zákazník má právo na snížení ceny zájezdu z důvodu snížení nákladů uvedených v písm. k), ke kterému dojde v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu.

 

6. Sjednané služby

 1. Délka zájezdu je určena termíny uvedenými ve Smlouvě. V případě doobjednané dopravy k zájezdu či pokud čas odjezdu/odletu a příjezdu/příletu v době uzavření smlouvy o zájezdu není znám, budou časy odjezdu/odletu a příjezdu/příletu potvrzeny v cestovních pokynech nejpozději 10 - 7 dnů před odjezdem.
 2. CK PIYO tour může zprostředkovat zákazníkům nákup letenek k zájezdu na základě objednávky. V Nabídce jsou uváděny předběžné ceny letenek včetně všech poplatků k letenkám. Ceny letenek a poplatků se mohou měnit až do okamžiku nákupu letenek. CK PIYO tour neodpovídá za škody, nedostatky a změny času odletu způsobené leteckými společnostmi. Tyto jsou záležitostí leteckých společností a CK PIYO tour je nemůže ovlivnit.
 3. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb, stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy, nemůže CK PIYO tour poskytovat záruky a žádnou náhradu. Zákazník musí brát v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění.
 4. Zákazník je povinen dostavit se na místo nástupu včas. Přesný popis stanoviště obdrží v odbavovacích pokynech.
 5. U zájezdů pořádaných CK PIYO tour je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat případné zkrácení pobytu.
 6. U letecké dopravy jsou konkrétní sedadla v letadle přidělována cestujícím leteckou společností u odbavovací přepážky na letišti a CK PIYO tour nemůže předem zaručit přidělení konkrétního zvoleného sedadla zákazníkem ani sedadla poblíž sebe, cestuje-li společně více cestujících. Na vyžádání zákazníka může CK PIYO tour konkrétní sedadla v letadle u letecké společnosti vyžádat, je-li tato služba dostupná. CK PIYO tour je oprávněna za tuto službu účtovat dodatečné poplatky. I přes potvrzení ze strany letecké společnosti je však letecká společnost oprávněna cestujícího kdykoliv přesadit na jiné sedadlo, a to i po nástupu do letadla.

 

7. Práva a povinnosti zákazníka a CK PIYO tour

a) Zákazník má právo:

 • na bezchybné, řádné a včasné poskytnutí dohodnutých služeb zahrnutých do ceny zájezdu,
 • na reklamaci nedostatků poskytovaných služeb ve smyslu článku 11 těchto VOP,
 • na písemné poskytnutí podrobných informací o skutečnostech neobsažených ve Smlouvě, podrobnější informace o ubytování, dopravě a stravování, jsou-li součástí zájezdu,
 • na asistenční služby v místě pobytu (vždy v českém jazyce) delegátem CK PIYO tour či jinou k tomu určenou osobou (např. lektoři jógy) pro účely poskytnutí nevyhnutelné pomoci v těžkostech, pro účely přijímání a vybavování reklamací apod.
 • obdržet veškeré potřebné doklady pro čerpání smluvně dohodnutých služeb (letenka, vízum, vouchery apod.) před zahájením zájezdu,
 • na bezodkladnou informaci o případných změnách dohodnutých služeb,
 • odstoupit od Smlouvy před zahájením zájezdu při současném zaplacení odstupného podle článku 10 písm. b) těchto VOP,
 • právo postoupit Smlouvu o zájezdu na třetí osobu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu; změna v osobě zákazníka je vůči CK PIYO tour účinná, doručí-li jí zákazník jako postupitel o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu; oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu; kratší lhůtu lze ujednat, je-li Smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu; postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK PIYO tour v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou.
 1. Zákazník je povinen:
  • poskytnout CK PIYO tour bez vyzvání a včas všechny potřebné informace, příp. doklady k řádnému a včasnému zabezpečení a poskytnutí dohodnutých služeb, včetně kontaktních údajů, na nichž bude zákazník v případě nutnosti k zastižení,
  • zaplatit včas (ve lhůtě splatnosti) objednané služby,
  • na zahájení zájezdu mít u sebe platný cestovní doklad (pas), ostatní cestovní doklady pro poskytnutí smluvně dohodnutých služeb odevzdané CK PIYO tour (letenky, vouchery apod.), při cestě do zemí s vízovou povinností příslušná víza, která si obstará individuálně nebo za předem dohodnutých podmínek a odměnu prostřednictvím CK PIYO tour (poplatky za udělení a vyřízení víza nejsou zahrnuté v ceně zájezdu, pokud to není výslovně ve Smlouvě dohodnuto),
  • splnit si očkovací a další povinnosti při cestách do zemí, ve kterých se toto vyžaduje,
  • dodržovat pasové, vízové, celní devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a další bezpečnostní předpisy jakož i zákony a zvyklosti země a míst, do kterých cestuje,
  • dodržovat stanovený program a řídit se pokyny CK PIYO tour, resp. zástupců CK PIYO tour, průvodců, nebo provozovatele dopravního prostředku a ubytovacího zařízení,
  • ukládat si v ubytovacích zařízeních cennosti (šperky, elektronika, doklady, hotovost, karty apod.) do trezorů v pokoji či na recepci,
  • sjednat si pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí a na vyžádání předložit doklad o pojištění. CK PIYO tour může na vyžádání zákazníka toto pojištění zajistit,
  • jednat a chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb či CK PIYO tour,
  • vyvarovat se chování, které by mohlo poškodit nebo negativně ovlivnit přírodu a celkově životní prostředí,
  • uhradit všechny náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, pokud svým jednáním ohrožuje nebo ruší průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušuje právní předpisy, poškozuje cizí majetek a práva ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb a CK PIYO tour. Při vyloučení z účasti na zájezdu ztrácí zákazník nárok na náhradu nevyužitých služeb.

 

 

 1. CK PIYO tour je povinna:
  • poskytnout zákazníkovi pouze předem dohodnuté a zaplacené služby. Další služby poskytne CK PIYO tour pouze na základě písemného smluvního dojednání a úhrady objednaných služeb,
  • mít uzavřenou smlouvu o povinném pojištění pro případ úpadku CK PIYO tour ve smyslu platných předpisů a při uzavření Smlouvy o zájezdu spolu se smlouvou odevzdat zákazníkovi doklad o tomto pojištění,
  • plnit další povinnosti vyplývající ze Smlouvy a platných právních předpisů.

 

8. Změna Smlouvy

 1. CK PIYO tour má právo provést před zahájením zájezdu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy. CK PIYO tour bude bezodkladně o této skutečnosti informovat zákazníka.
 2. CK PIYO tour má právo v případě, že jej vnější okolnosti nutí podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu, provést změny i podstatné náležitosti nebo podmínky Smlouvy před zahájením zájezdu (např. termínů, trasy, rozsahu, kvality, způsobu poskytnutí a ceny služeb uvedených ve Smlouvě). CK PIYO tour bude bezodkladně o této skutečnosti informovat zákazníka a navrhne změnu Smlouvy. Pokud následkem navrhované změny Smlouvy je i změna ceny, CK PIYO tour v návrhu uvede i novou cenu. Nesouhlasí-li zákazník se změnou Smlouvy, má právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 5 dní ode dne obdržení návrhu. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou Smlouvy souhlasí. 
 3. Za podstatné změny Smlouvy se pokládá pouze:
 • zvýšení ceny dojednaných služeb o více než 8 % (s výjimkou článku 5 písm. k) těchto VOP)
 • snížení kvality a rozsahu služeb bez přiměřeného snížení ceny objednaných služeb,
 • změna termínu zájezdu či služeb o více než 3 dny.
 1. Za podstatnou změnu Smlouvy se nepovažuje změna hotelu za hotel stejné kategorie, nebo poskytnutí jiné smluvní služby vyšší kategorie, než byla kategorie ve Smlouvě dojednaná (ubytování, doprava atd.) za původně dohodnutou cenu. V takovém případě může zákazník odstoupit od Smlouvy pouze způsobem a za podmínek uvedených v článku 10 těchto VOP.
 2. Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění, zrušení) letu, které nemůže CK PIYO tour ovlivnit, nenahrazuje CK PIYO tour služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.

 

9. Změny v průběhu zájezdu

CK PIYO tour je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmu zákazníků operativní změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, není-li možné dodržet stanovený program nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě je povinna:

 1. Zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter zájezdu nebo služeb.
 2. Upravit cenu zájezdu a služeb v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb. Nároky budou řešeny individuálně. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu CK PIYO tour, nebo k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo z části nevyužije objednané a CK PIYO tour zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod.), nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.

 

10. Zrušení zájezdu ze strany zákazníka, změna rezervace

 1. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před odjezdem na zájezd. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným. Pro určení okamžiku odstoupení od Smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámení odstoupení od Smlouvy CK PIYO tour.
 2. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, je povinen zaplatit odstupné, které se účtuje za každého jednoho přihlášeného účastníka zájezdu (dospělé osoby i dítěte) z celkové ceny zájezdu v následující výši:

 

Okamžik odstoupení

od Smlouvy

Odstupné na osobu

40 dní a vice před zahájením zájezdu

skutečně vzniklé náklady,

nejméně však 40 %

39–20dní před zahájením zájezdu

skutečně vzniklé náklady,

nejméně však 80 %

19 a méně dní před zahájením zájezdu

100 %

 

 

 1. Letenky (včetně letenky v rámci zájezdu) jsou vždy bez možnosti provádění jakýchkoliv změn ze strany zákazníka (například změna odletového a příletového letiště, změna data letu, změna či oprava jména cestujícího apod.). Požadavky na změnu letenky (včetně letenky v rámci zájezdu) nelze realizovat a je třeba vystavit novou letenku, kterou je zákazník povinen uhradit. Odstupné v případě zrušení letenek (včetně letenek zakoupených v rámci zájezdu) činí 100% ceny letenek. Příslušná letecká společnost může v konkrétních případech rozhodnout jinak. V takovém případě CK PIYO tour klienta informuje o skutečné výši poplatků a dalších nákladů souvisejících se změnou či zrušením letenek.
 2. Zákazníkům je doporučeno sjednat si pojištění storna zájezdu. Toto pojištění CK PIYO tour na vyžádání zajistí, a to za úhradu.
 3. Pokud se zákazník nedostaví na zájezd, případně musí být před započetím zájezdu či v jeho průběhu vyloučen, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení ceny zájezdu a CK PIYO tour nezodpovídá za případné další škody způsobené z důvodů na straně zákazníka.
 4. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.
 5. Změna Smlouvy na základě požadavku zákazníka bude provedena v případě, že tuto změnu bude možno realizovat, za paušální poplatek 1.000, - Kč a skutečně vynaložené náklady, za 1 změnu a osobu. Jedná se o změnu jména, programu, dopravy a dalších objednaných služeb. Změny provedené v době kratší než 35 dnů před odjezdem lze ze strany CK PIYO tourpovažovat za odstoupení od Smlouvy a za novou objednávku (s výjimkou změny v osobě zákazníka). V takovém případě má CK PIYO tour nárok na odstupné dle písm. b) tohoto článku.

 

11. Zrušení zájezdu ze strany CK PIYO tour

CK PIYO tour je oprávněna před zahájením zájezdu, popř. po zahájení zájezdu, od Smlouvy odstoupit, a to z následujících důvodů:

 1. zrušení zájezdu; CK PIYO tour je oprávněna zrušit zájezd před zahájením zájezdu, jestliže:
 • CK PIYO tour v plnění závazku dle Smlouvy brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu CK PIYO touroznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu;
 • počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a CK PIYO tour oznámila zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě 30 dní před zahájením zájezdu;

Jestliže CK PIYO tour zájezd z výše uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu CK PIYO tour na základě nové Smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, je-li CK PIYO tour schopna takový zájezd nabídnout; nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CK PIYO tour povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd dle zrušené Smlouvy; jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní Smlouvy se považují za platby podle nové Smlouvy; je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CK PIYO tour povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu uhradit.

b)      porušení Smlouvy ze strany zákazníka.

CK PIYO tour nemá v případě odstoupení vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CK PIYO tour na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve Smlouvě a na jeho doručovací adresu.

Účinky odstoupení od Smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve Smlouvě.

 

12. Reklamační řád

 1. Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK PIYO tour zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, je zákazník povinen vady bez zbytečného odkladu CK PIYO tour oznámit a CK PIYO tour zajistí nápravu, pokud si to nevyžádá neúměrné náklady.
 2. Nezjedná-li CK PIYO tour nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a CK PIYO tour mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud CK PIYO tour odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.
 3. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li CK PIYO tour opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, může zákazník od Smlouvy odstoupit, v takovém případě zajistí CK PIYO tour na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.
 4. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti než jakou určuje Smlouva, vrátí se zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li CK PIYO tour pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.
 5. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, a nedošlo-li k nápravě vady, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Při výskytu vad zájezdu je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo, nebo aby byly co nejmenší. Pro posuzování důvodů reklamace se doporučuje poukázat na vady ihned po jejich zjištění, aby bylo možné vady odstranit ještě v průběhu zájezdu. Pokud nebudou vady odstraněny v průběhu trvání zájezdu, pak je zákazník povinen uplatnit reklamaci písemně. CK PIYO tour je povinna reklamaci vyřídit do 30 dní od jejího prokazatelného uplatnění.
 6. Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu CK PIYO tour neprodleně pomoc. Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může CK PIYO tour za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.
 7. CK PIYO tour odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Vytkl-li zákazník CK PIYO tour vadu a CK PIYO tour ji neodstranila, má zákazník právo na náhradu škody; povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že porušení smluvní povinnosti lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí na poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu, a nebylo možné je předvídat nebo odvrátit. Nárok na újmu za narušení dovolené se omezuje na částku odpovídající prokazatelně vzniklé újmě, maximálně však na trojnásobek celkové ceny zájezdu.
 8. Pokud zákazník úplně nebo částečně nevyužije objednané, zaplacené a CK PIYO tour zabezpečené služby pro okolnosti, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK PIYO tour nebo pro okolnosti na straně zákazníka, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu, nebo slevu. CK PIYO tour nenese odpovědnost za případné zpoždění dopravních prostředků z důvodu: zhoršené průjezdnosti silnic a hraničních přechodů, posunutí a změny času letů díky přeplnění vzdušných koridorů při letecké dopravě, či z důvodu nepříznivého počasí, případně náhlé technické poruchy a případných jiných CK PIYO tour nezaviněných okolností (vis major). Zákazníkovi nevzniká z těchto důvodů nárok na náhradu škody ani právo na odstoupení od Smlouvy.
 9. CK PIYO tour nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve Smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK PIYO tour není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK PIYO tour (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a CK PIYO tourzabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. CK PIYO tour neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkovi třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Pokud dojde ke škodě na zavazadlech či újmě na zdraví při letecké přepravě, je třeba tuto skutečnost nahlásit hned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol, který je potřebný pro další jednání s leteckou společností.

 

13. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi CK PIYO tour a zákazníkem se řídí platným českým právem a je upraven Smlouvou, těmito VOP a případnými dalšími přílohami a dodatky.
 2. Tyto VOP platí pro všechny zákazníky CK PIYO tour. Vstupují v platnost a účinnost dne 3.8.2022.
 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a jsou volně k dispozici na webových stránkách CK PIYO tour.
 4. CK PIYO tour je oprávněna nakupovat služby cestovního ruchu i kompletní zájezdy od spolupracujících cestovních kanceláří a prodávat je pod svým jménem jako zájezdy vlastní.
 5. Případný spor je řešen u místně příslušného Krajského soudu v Hradci Králové

 

 

 

Vážení zákazníci,

níže uvádíme některé obecné a praktické informace, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a které si prosím pozorně přečtěte.

 

 

Při rezervaci

 • Dbejte zvýšené pečlivosti při uvádění Vašeho jména a jména Vašich spolucestujících při veškerém kontaktu s naší CK PIYO tour – jméno a příjmení musí přesně odpovídat jménu uvedenému v cestovních dokladech (cestovní pas) účastníků zájezdu. Pořizujete-li si zájezd jako svatební cestu, je třeba dopředu uvažovat nad tím, zda v době cesty nebudete mít již cestovní pas s novým příjmením. Zejména na letenkách nejsou dodatečné opravy jména ze strany leteckých společností dovoleny a v takovém případě je třeba vystavit a uhradit novou letenku.

 

Před cestou

 • Zapište si kontaktní informace na nejbližší zastupitelský úřad ČR. Jejich seznam naleznete na stránkách MZV ČR - www.mzv.cz.
 • Pořiďte si a vezměte s sebou kopie Vašich cestovních pasů, víz a očkovacích průkazů pro případ jejich ztráty. Vhodné je si tyto dokumenty také naskenovat a mít je v elektronické formě např. na svém e-mailovém účtu.
 • Zkontrolujte si platnost svého cestovního pasu, který musí být zpravidla platný ještě nejméně 6 měsíců po opuštění destinace.
 • Z praktických důvodů doporučujeme vlastnit pas s biometrickými údaji (pasy vydávané po 1. září 2006).
 • Zkontrolujte si vstupní formality (víza) pro vstup do destinace i při přestupu na letištích ve 3. zemích (např. USA, Austrálie). Aktuální informace Vám sdělí na zastupitelských úřadech, jejichž seznam naleznete na stránkách MZV ČR – www.mzv.cz.
 • Nezapomeňte si sjednat cestovní pojištění a sdělit telefonní číslo na asistenční službu pojišťovny svým spolucestujícím nebo pracovníkům CK. Zároveň si můžete sjednat pojištění storna zájezdu pro případ, že se zájezdu z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit.
 • Nezapomeňte na povinná a doporučená očkování před cestou. Informace o povinných a doporučených očkováních naleznete na www.ockovani.cz/ockovani-na-cesty/. Nezapomeňte si zkontrolovat platnost očkování proti tetanu.
 • Vezměte si s sebou veškeré pravidelně užívané léky na celou dobu pobytu.
 • Nedoporučujeme s sebou na zájezd brát cenné věci jako například šperky, i snubní prsten může přitahovat pozornost.
 • Vezměte si s sebou vhodné oblečení s ohledem na program a podnebí. Nezapomeňte na opalovací krémy a repelenty proti hmyzu, popř. adaptér do elektrických zásuvek.

 

Během pobytu

 • Dodržujte stanovený program a řiďte se pokyny a doporučeními CK PIYO tour, resp. zástupců CK PIYO tour, průvodců, řidičů a provozovatelů ubytovacích zařízení. Dodržujte místní zvyklosti zejména s ohledem na náboženství. V některých (zejména muslimských) zemích je zakázána konzumace alkoholu. Vyvarujte se fotografování úřadů, vojenských objektů, nádraží, letiště a podobných míst. Chcete-li fotografovat místní obyvatele, doporučujeme se jich předem dovolit. Předejdete tím případným nepříjemnostem.
 • V zájmu bezpečnosti a pohodlí a s ohledem na mimořádné okolnosti v místě pobytu může být program upraven. V těchto případech vždy plně dodržujte pokyny průvodce či jiného zástupce CK PIYO tour.
 • Hygienické návyky místních obyvatel v exotických zemích často nemusí odpovídat našim zvyklostem. Totéž platí o údržbě a úklidu veřejných prostor (ulice, parky, zahrady, veřejné pláže), kde se též mohou volně pohybovat toulavá zvířata (psi, kočky, někde například i krávy či opice). Ne vždy je v možnostech místního personálu úplně zamezit výskytu drobných živočichů na pokoji (ještěrky, brouci) a to i v ubytováních vyšší kategorie. Případné připomínky řešte ihned na místě s provozovatelem ubytovacích zařízení či průvodcem.
 • Stravovací zvyklosti v exotických destinacích jsou velmi odlišné od těch našich. Jídlo je často připravované a servírované jinak, než jsme zvyklí. Používá se větší množství pálivého koření nebo například tuku. Není-li uvedeno jinak, je strava, která je součástí zájezdu, zpravidla servírovaná.
 • Způsoby chování místních obyvatel mohou být odlišné od evropských zvyklostí. Mohou rádi zkoušet navazovat přátelské kontakty s cizinci, prodávat své zboží, služby a chovat se obecně temperamentněji a hlučněji, a to i v hotelech, na plážích.
 • Případné cenné věci jako šperky, doklady, hotovost, platební karty, notebooky aj. ukládejte výhradně do trezorů na recepci či na pokoji a v žádném případě je při cestování nenechávejte bez dozoru.
 • Finanční hotovost směňujte pouze v oficiálních směnárnách či bankách. V žádném případě neprovádějte směnu na ulici.
 • V období různých státních a náboženských svátků může být omezen provoz služeb (obchody, restaurace, banky).
 • Zejména v muslimských zemích v období Ramadánu může být složité zakoupit občerstvení v průběhu dne. V těchto případech požádejte o informaci či radu zástupce CK PIYO tour v destinaci. Dodržujte základní pravidla bezpečnosti. Dbejte na svoji vlastní bezpečnost.
 • První a poslední den zájezdu je určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt