telefon+420 778 020 007PO - PÁ: 9:00 - 17:00

emailinfo@piyotour.cz

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „CK PIYO tour“), provozovatel webových stránek www.piyotour.cz a poskytovatel tuzemských i zahraničních zájezdů prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Bezpečí osobních údajů zákazníků je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost.

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme o tom: Jaké osobní údaje zákazníků zpracováváme a budeme zpracovávat; Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budeme osobní údaje zákazníků zpracovávat; Komu mohou být osobní údaje zákazníků předány; Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat; a Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

I. Zpracovávané osobní údaje

Rozhodne-li se zákazník předat nám své osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, v části „rezervační formulář“, budete požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě. Těmito údaji jsou zejména:

 1. jméno a příjmení;
 2. e-mailová adresa;
 3. telefonní číslo;

V rámci uzavření smlouvy o zájezdu bude zákazník dále požádán o vyplnění určitých údajů o své osobě/ či o osobě, která je spolu s Vámi smluvní stranou smlouvy o zájezdu. Těmito údaji jsou zejména:

 1. adresa bydliště či jiná adresa, kterou zákazník uvede;
 2. datum narození;
 3. číslo cestovního pasu a údaj o jeho platnosti;
 4. státní příslušnost;

Dále budou zpracovávány údaje, které zákazník neposkytl, jako jsou:

 1. identifikátor zájezdu, kterého se zákazník zúčastnil;
 2. IP adresa zařízení, z nějž zákazník přistupuje na webovou prezentaci CK PIYO tour;
 3. interakce s webovou prezentací CK PIYO tour;
 4. interakce s aktivními prvky elektronických obchodních sdělení zasílaných CK PIYO tour;

Dále CK PIYO tour upozorňuje, že v průběhu realizace smluvního vztahu může být požádán zákazník o poskytnutí kopie pasu, za účelem zajištění příslušného, potřebného víza, k čemuž zákazník udělí CK PIYO tour plnou moc. V tomto případě CK PIYO tour není správcem osobních údajů, tyto pouze na základě plné moci udělené zákazníkem předá příslušnému orgánu za účelem vyřízení příslušného víza.

II. Účel zpracování osobních údajů

CK PIYO tour, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne CK PIYO tour na základě toho, že:

a) zákazník poskytl souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, zejména k zasílání marketingových sdělení, přičemž tento souhlas je zákazník oprávněn kdykoliv odvolat postupem uvedeným v uděleném souhlasu;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy CK PIYO tour se zákazníkem, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka, zejména pří jednání o smlouvě o zájezdu, jejím uzavření a plnění sjednaných služeb zákazníkovi;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na CK PIYO tour vztahuje, zejména vést v zákonném rozsahu účetnictví a uchovávat daňové doklady;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů zákazníka nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněních zájmů CK PIYO tour či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody zákazníka vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jsou smluvním požadavkem CK PIYO tour, a jejich neposkytnutí může být následkem neuzavření smlouvy.

III. Kdo má k osobním údajům zákazníka přístup

S osobními údaji nakládá a bude nakládat a jako správce je zpracovávat především CK PIYO tour. Může se však stát, že je CK PIYO tour může předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy třetí osobě, aby pro CK PIYO tour provedla jejich zpracování (typicky: subdodavatel služeb – např. poskytovatel ubytovacích služeb, průvodce či poskytovatel jiných služeb v rámci zajištění realizace zájezdu, obchodní zástupce CK PIYO tour, zahraniční partneři CK PIYO tour, pojišťovny poskytující cestovní pojištění, zastupitelské úřady cizích států vydávající potřebná víza či provozovatele letecké přepravy, externí účetní...). Své subdodavatele si CK PIYO tour pečlivě vybírá, a tito jsou vůči CK PIYO tour zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s osobními údaji zákazníka. Osobní údaje zákazníka nejsou CK PIYO tour ani žádným ze subdodavatelů CK PIYO tour prodávány, nejsou převáděny a nejsou sdělovány třetím osobám, ledaže s tím zákazník předem vyslovil souhlas.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude CK PIYO tour zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude CK PIYO tour poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou je CK PIYO tour, jakožto správce oprávněn osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu pro účely: zasílání obchodních sdělení – zejména newsletter/tištěný katalog; či pro účely námi organizovaných věrnostních programů/obdobných marketingových akcí budeme uchovávat do odvolání vašeho souhlasu s jejich uchováním, nejdéle však po dobu 5 let od okamžiku jeho udělení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V. Práva zákazníka plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má zákazník následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na přístup k osobním údajům;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6.  právo žádat kopii zpracovávaných osobních údajů; a
 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna práva může zákazník uplatnit tak, že kontaktujete CK PIYO tour na e-mailové adrese: info@piyotour.cz, případně písemným zasláním na adresu sídla CK PIYO tour. CK PIYO tour vyrozumí zákazníka o přijatých opatřeních, případně o tom, proč nebyla přijata opatření, či jinak vyhoví jeho požadavku bez zbytečného odkladu, ve lhůtě nejvýše 30 dnů.

Zpracování osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také může zákazník podat Stížnost prostřednictvím zprávy odeslané na e-mailovou adresu posta@uoou.cz, podáním prostřednictvím datové schránky qkbaa2n nebo písemně na
adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv může zákazník požádat o potvrzení CK PIYO tour, zda osobní údaje, které se ho tykají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak má zákazník právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém
rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je CK PIYO tour bude zpracovávat, zda má zákazník právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud CK PIYO tour osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování osobních údajů zákazníka k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Právo na opravu znamená, že zákazník může CK PIYO tour kdykoliv požádat o
opravu či doplnění jeho osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že je CK PIYO tour povinna vymazat osobní údaje zákazníka, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (ilii) zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to CK PIYO tour ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů zákazníka, je CK PIYO tour povinna omezit zpracování osobních údajů zákazníka. Právo vznést námitku znamená, že zákazník může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které CK PIYO tour zpracovává pro účely přímého marketingu. Pokud zákazník vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu,
nebudou, již osobní údaje zákazníka pro tyto účely zpracovávány. Právo na vyžádání kopie zpracovávaných osobních údajů znamená, že je CK PIYO tour povinna poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů zákazníka.

VI. vysvětlení jednotlivých souhlasů na webových stránkách

Souhlas při rezervaci se zasíláním marketingových sdělení (newsletteru)

Souhlasím s tím, že můj e mail bude použit k zasílání bezplatného newsletteru, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách.

Správcem poskytnutých osobních údajů (e-mailová adresa) PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zasílání našeho newsletteru prostřednictvím marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu trvání Vašeho souhlasu. Upravit oblasti svého zájmu, můžete kliknutím na odkaz v patičce obdrženého newsletteru.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí si ale náš newsletter nepřečtete. Stejně to dopadne, pokud svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů odvoláte. To můžete učinit kdykoliv, vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu to mít nebude. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy). Poskytnuté údaje mohou být spolu s dalšími informacemi – třeba Vašimi oblastmi zájmu nebo zájezdy, které Vás na našich stránkách zaujaly – použity k profilování, zejména abychom Vám mohli nabídnout zájezdy, o nichž si myslíme, že Vás budou zajímat. Nabízení zajímavých zájezdů považujeme za náš oprávněný zájem (a doufáme, že i Váš).

Informovat o vypsání nového termínu

Souhlasím s tím, že můj e-mail bude použit k zaslání informace o novém termínu zájezdu.

Správcem poskytnutých osobních údajů (e-mail) je PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zaslání podrobnějších informací o zájezdu, který́ Vás zaujal, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu 90 dní.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám nebudeme moci zaslat upozornění na vypsání nového termínu požadovaného zájezdu. Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale dopadne to stejně, jako kdyby údaje poskytnuty nebyly. Pak je bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

Chybí vám zde nějaké informace?

Souhlasím s tím, že můj e-mail bude použit k zaslání podrobnějších informací o zájezdu.

Správcem poskytnutých osobních údajů (e-mail) je PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zaslání podrobnějších informací o zájezdu, který́ Vás zaujal, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu 1 roku.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám nebudeme moci zaslat kýžené podrobnější informace o zájezdu. Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale dopadne to stejně, jako kdyby údaje poskytnuty nebyly. Pak je bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

Zájezdy na zakázku | poptávkový formulář

Souhlasím s tím, že osobní údaje (jméno, příjmení, E-mail a telefon) budou použity k zaslání nabídky zájezdu na zakázku.

Správcem poskytnutých osobních údajů (e-mail) je PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem vypracování a zaslání nabídky k zájezdu, ke kterému jsme od Vás dostali poptávku, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu 90 dnů.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí pro Vás však nebudeme moci nabídku připravit a už vůbec ne ji zaslat. Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale po jeho odvolání nebudeme schopni nabídku dokončit a zaslat Vám ji. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

Rezervace zájezdu

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou použity k vytvoření rezervace a následně vypracování a zaslání návrhu smlouvy o zájezdu.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo), jakož i dalších údajů, které bude následně do smlouvy o zájezdu ještě třeba doplnit, je PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Údaje zpracováváme na základě našich smluvních (vůči účastníku zájezdu) a zákonných (vůči ČR z daňových důvodů, případně vůči třetí zemi, pokud Vám zajišťujeme povolení ke vstupu na její území) povinností za účelem rezervace a následně vypracování a zaslání návrhu smlouvy o zájezdu, na který́se chystáte, s pomocí nástroje třetí strany a našeho rezervačního systému, a to
po dobu 10 let ode dne skončení zájezdu. V případě zájezdu mimo území EU budeme též muset některé z poskytnutých údajů předat do třetí země.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Poskytnutí údajů a ve většině případů též jejich předání do třetí země je nezbytné, neboť bez nich Vám bohužel nebudeme schopni naše služby poskytnout. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, jakmile uplyne doba, zakládající důvod jejich zpracování.

Souhlas se zasíláním tištěného katalogu

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zasílání bezplatného tištěného katalogu, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) je PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zaslání našeho krásného tištěného katalogu, s pomocí marketingového nástroje třetí strany a poskytovatele poštovních služeb, a to po dobu trvání Vašeho souhlasu.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí se ale připravíte o náš katalog. Stejně to dopadne, pokud svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů odvoláte. To můžete učinit kdykoliv, vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu to mít nebude. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

Souhlas s odpovědí na časté dotazy

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zaslání odpovědi na můj dotaz.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) je PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zodpovězení dotazu, který jste nám položili, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu 90 dnů.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám nebudeme moci na Váš dotaz odpovědět. Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale dopadne to stejně, jako kdyby údaje poskytnuty nebyly. Pak je bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

Informovat o zájezdech do ...

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zasílání informací o zájezdech do oblasti, která mě zaujala.

Správcem poskytnutých osobních údajů (e-mail) Správcem poskytnutých osobních údajů (email) je PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zasílání informací o zájezdech do oblasti, která Vás zaujala, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu trvání Vašeho souhlasu.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám však nebudeme moci informace o zájezdech zasílat. Stejně to dopadne, pokud svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů odvoláte. To můžete učinit kdykoliv, vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu to mít nebude. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy). Poskytnuté údaje mohou býtspolu s dalšími
informacemi – třeba Vašimi oblastmi zájmu nebo dalšími zájezdy, které Vás na našich stránkách zaujaly – použity k profilování, zejména abychom Vám mohli nabídnout zájezdy, o nichž si myslíme, že Vás budou zajímat. Nabízení zajímavých zájezdů totiž považujeme za náš oprávněný zájem (a doufáme, že i Váš).

Objednávka knihy nebo DVD

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou použity k zaslání objednané knihy či DVD.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo)je PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Údaje zpracováváme na základě našich smluvních (vůči Vám jako kupujícímu) a zákonných (vůči ČR z daňových důvodů) povinností za účelem dodání objednaného zboží s pomocí marketingového nástroje třetí strany a našeho systému, a to po dobu 5 let ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Poskytnutí údajů je nezbytné, neboť bez nich Vám bohužel nebudeme moci zboží dodat. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, jakmile uplyne doba, zakládající důvod jejich zpracování.

Informovat o vypsání zájezdu s ...

Souhlasím s tím, že můj e – mail bude použit k zaslání informací o vypsání nového zájezdu s mým oblíbeným průvodcem.

Správcem poskytnutých osobních údajů (e-mail) je PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zasílání informací o zájezdech, které průvodce vámi zvolený průvodce, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu trvání Vašeho souhlasu.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám však nebudeme moci informace o zájezdech zasílat. Stejně to dopadne, pokud svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů odvoláte. To můžete učinit kdykoliv, vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu to mít nebude. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy). Poskytnuté údaje mohou býtspolu s dalšími
informacemi – třeba Vašimi oblastmi zájmu nebo dalšími zájezdy, které Vás na našich stránkách zaujaly – použity k profilování, zejména abychom Vám mohli nabídnout zájezdy, o nichž si myslíme, že Vás budou zajímat. Nabízení zajímavých zájezdů totiž považujeme za náš oprávněný zájem (a doufáme, že i Váš).

Kontaktní formulář

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zaslání odpovědi na můj dotaz.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) je PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zodpovězení dotazu, který́ jste nám položili, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu 90 dnů.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám nebudeme moci na Váš dotaz odpovědět. Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale dopadne to stejně, jako kdyby údaje poskytnuty nebyly. Pak je bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

Live Chat (žádný operátor není aktivní)

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zaslání odpovědi na můj dotaz. Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, e-mail) a dalších informací (historie livechatu) je PIYO tour s.r.o. se sídlem a provozovnou na Vrchlického 578/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČO 08508976, spisová značka C 50020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zodpovězení dotazu, který́ jste nám prostřednictvím livechatu položili, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu 30 dnů.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí však nebudeme moci na Váš dotaz odpovědět. Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale dopadne to stejně, jako kdyby údaje poskytnuty nebyly. Pak je bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy). Poskytnuté údaje mohou býtspolu s dalšími informacemi shromážděnými prostřednictvím marketingového nástroje – třeba o Vaší interakci s naším webem, Vaší poloze, použitém prohlížeči a historii komunikace na livechatu – použity k zlepšení orientace našeho operátora livechatu, zejména abychom Vám mohli rychle poskytnout přesné informace a nabídnout kvalitní služby. Nabízení kvalitních služeb totiž považujeme za náš oprávněný zájem (a doufáme, že i Váš). Veškeré požadavky tykající se poskytnutých údajů, včetně odvolání souhlasu s jejich zpracováním, směřujte na e-mail info@piyotour.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi Vámi a CK PIYO tour není podmíněno udělením tohoto souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a navazujícím zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
(dále pouze jako „GDPR“). Vaše osobní údaje poskytnuté spolu s udělením tohoto souhlasu nebudou předány mimo území EU.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

Stáhnout Zásady ochrany osobních údajů CK PIYO tour s.r.o.